Poistenie pretekárskych vozidiel

Najčastejšou príčinou nehôd na cestách je prekročenie maximálnej povolenej
rýchlosti. Poisťovne sú pri takto vniknutých škodách reštriktívne, pretože je
riziko príliš veľké. Navyše, poistenie zodpovedá za škody náhodné, čo v prípade,
kedy nie sú dodržiavané pravidlá cestnej premávky náhoda úplne nie je.
Zvláštnou kategóriou sú pretekárske vozidlá. Na tie sú pravidlá jasne stanovené a
to v prípade rôznych produktov.

Povinné zmluvné poistenie

o zákona 381/2001 o Povinnom zmluvnom poistení motorových vozidiel
vyplýva, že každé vozidlo, ktoré je súčasťou premávky musí mať uzatvorené
poistenie zodpovednosti voči tretím osobám (PZP). V prípade pretekárskych áut
to neplatí, keďže sú prevádzkované mimo bežných komunikácií, alebo mimo
cestnej premávky. V prípade presunu týchto vozidiel, keď musia dodržaivať
dopravné značky, toto poistenie mať musia. Presne je to napísané v §5, odsek 1e:

Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ nenahradí z poisteného škodu,
ak ide o zodpovednosť za škodu, vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim
účastníkom pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo pri prípravných
jazdách k nim, ani škodu na motorových vozidlách pri nich použitých, s výnimkou
škody spôsobenej prevádzkou takéhoto vozidla, pri ktorej je vodič povinný
dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Havarijné poistenie a iné produkty

Na Slovensku havarijné poistenie pre pretekárske auto neuzavrie žiadna
poisťovňa. Je to pre poisťovne neprijateľné riziko. Rovnako, ak máte poistené
vozidlo na bežnú prevádzku a škoda sa stane pri závode, tak je z poistenia
vylúčená. Rovnako to platí aj o ostatných produktoch, ako je napríklad GAP –
poistenie finančnej straty. V zahraničí možnosti sú, tie sa bohužiaľ nevzťahujú na
Slovensko.

Martin Šimko – Poistenie.sk

You may also like...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *