O nás

Sme občianske združenie HILLCLIMB RACING TEAM, v skratke HBRT, ktoré vzniklo 23.12.2009 zápisom na MV SR. Primárne sa venujeme motoristickému športu.

1) HBRT je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení neskorších predpisov, dobrovoľným občianskym združením s cieľom najmä:

  • prevádzkovanie pretekárskeho klubu – motoristický šport v automobilových, motokárových a motocyklových kategóriách (motoršport),
  • konzultačná, poradenská a servisná činnosť pre členov združenia v oblasti motoršportu,
  • poradenská a organizačná činnosť v oblasti bezpečnosti, dopravnej výchovy a športovej prípravy deti a mládeže,
  • organizovanie a spoluorganizovanie motoristických a pretekárskych podujatí, konferencii a seminárov z oblasti cestnej dopravy,
  • reklamná a vydavateľská činnosť,
  • prenájom plôch a majetku pretekárskeho teamu
  • organizovať športovú činnosť pre svojich členov a ostatnú verejnosť
  • propagovať vlastnú činnosť
  • vytvárať podľa svojich možností ekonomické, materiálno – technické, personálne, administratívne, sociálne, ekologické, bezpečnostné a iné podmienky na činnosť HBRT ako celku i jeho členov
  • spolupracovať s inými organizáciami, inštitúciami a športovými klubmi v snahe plniť cieľ, poslanie a úlohy HBRT

 

2) Poslaním pretekárskeho klubu je vytvárať podmienky na uspokojovanie pretekárskych záujmov a potrieb svojich členov, detí a mládeže zlepšovanie teoretických vedomostí, k spevňovaniu ich morálno-duševných a fyzických vlastností, k pozitívnemu formovaniu osobnosti a spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.

 

3) Pretekársky klub je samostatnou nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť v rámci vlastných stanov a platných právnych noriem Slovenskej republiky.

Naši kamaráti zo združenia na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v Komárne

Deti z Komárna